Gaziantep portal Sosyal medya

Sosyalmedyaplatformu;bireylerinortakilgialanları,aktivitelergibikonulardabirbirleriile

bağlantıkuraraksosyalleşmelerinisağlayanmobilveİnternetservislerininüzerindeçalıştığı

platform yazılımıdır.Kullanıcıiçeriğinin,kişininkendisitarafındanyayınlandığı,paylaşıldığıher

türplatformungeneladıdır.

Kullanıcılarındeneyimleriniİnternetortamındapaylaşmaları,şirketleriçinfırsatlarıberaberinde

getirmektedir.Platform sağlayıcılarıngeliştirdiğibiryazılım türüolanSosyalMedyaPlatformu

(İngilizce:SocialMediaPlatform)dabunoktadaönem arzetmektedir.

SosyalMedyaPlatformuüzerindeçeşitlibilgi,eğlence,yaşam,hobi,ilgialanları,mesajlaşma,

interaktif,etkinlik,yorum veiçerikpaylaşım servislerigeliştirilebilir.Sosyalmedyaplatformları

üzerindesınırsızmobilveİnternetservisiaçılabildiğigibiplatform sahibinedetüm servislerinin

içerikleriniyönetmeimkânıverir.Multimedyaiçeriklervegaleriler,paylaşımavesatışaaçılır.

Platform üzerindeaçılanservisler,İnteraktifveçokkanallıerişim (Wap,Web,SMS&MMS,IMve

Cepuygulamaları)ileuluslararasısosyalmedyaservislerineentegreolabilir.

SosyalMedyaPlatformuüzerindeoluşturulabilecekDikey(vertical)veyatay(horizontal)sosyal

ağlar,markayadasektörbazlıreklam olanağısağlar.Günümüzdesosyalmedyaservisleri,

markalarınençoktercihettiğireklam kanalıolmaözelliğinitaşımaktadır.

Mobilİnternetkullanımınıngiderekyaygınlaşmasıdasosyalmedyaservisleriningiderek

mobilizeolmasınıberaberindegetirmiştir.Sosyalmedyaservislerininçoğununbirmobil

uygulamasıbulunmaktadır.Geliştirilenuygulamalar,sosyalmedyaplatformlarınakolaylıkla

entegreolmaktadır.

Close Zoom